Aktualności

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

02.06.2022

Zarząd BS Chrzanów, zgodnie z par. 23 pkt 2 Statutu BS zawiadamia, że 23.06.2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Restauracji „Pod Jesionem” w Chrzanowie ul. Sienkiewicza 21 – odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie Uchwał.
4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Statutowej, Wnioskowej i ds. odpowiedniości.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2021 oraz z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli odbytym w 2021 roku – podjęcie Uchwały.
7. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2021 – podjęcie Uchwały.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie w roku 2021 – podjęcie Uchwały.
9. Udzielenie członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie absolutorium z tytułu działalności w roku 2021 – podjęcie Uchwał.
10. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
11. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
12. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w roku 2021 – podjęcie Uchwał.
13. Udzielenie ustępującym członkom Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie absolutorium z tytułu działalności w kadencji 2018-2022- podjęcie Uchwały.
14. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
15. Wybór nowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – zgłoszenie kandydatów.
16. Przeprowadzenie głosowania.
17. Zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
18. Propozycja podziału zysku za rok 2021 – podjęcie Uchwały.
19. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
20. Omówienie kierunków działalności finansowo – gospodarczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie na rok 2022 – podjęcie Uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
22. Zapoznanie się z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie.
23. Zapoznanie się z oceną realizacji Polityki wynagrodzeń.
24. Wybór Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – podjęcie Uchwały.
25. Uchwalenie wynagrodzenia dla organów samorządowych Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
26. Dyskusja.
27. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie -podjęcie Uchwały.
28. Sformułowanie wniosków – podjęcie Uchwały.
29. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności mniej niż 50% uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 10.30. Zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie zwołane w drugim terminie Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podjęcia Uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

W lokalu Banku w Chrzanowie przy Al. Henryka 22 są wyłożone następujące dokumenty do wglądu:

  • Roczne sprawozdanie z działalności BS Chrzanów wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinia biegłego rewidenta,
  • Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • Projekty Uchwał, jakie mają być podjęte na obecnym Zebraniu Przedstawicieli,
  • Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.

 

 


Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli – pobierz plik PDF