Udziały członkowskie

Udziały członkowskie

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie założony w 1882 roku jako Towarzystwo Zaliczkowe w Chrzanowie działa na rynku usług bankowych od 137 lat. Bank jest Spółdzielnią, w której członkostwo ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny. Wszyscy członkowie są współwłaścicielami Banku posiadającymi równe prawa. Każdy członek posiada jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Na koniec 2020 roku Bank Spółdzielczy w Chrzanowie liczył 3.415 członków.

Udziałowcem (członkiem) Banku Spółdzielczego w Chrzanowie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wystarczy udać się do jednej z podanych placówek Banku, wypełnić deklaracje członkowską oraz wpłacić wpisowe i zadeklarowaną kwotę udziałów. Dla osób fizycznych wymagana jest wpłata jednego udziału. Natomiast dla osób prawnych wymagana jest wpłata dziesięciu udziałów. Wysokość jednego udziału wynosi 50,00 zł.

Tylko członkowie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie mają prawo:
– brać udział w Zebraniach Członków Banku – gdzie mogą wywierać faktyczny wpływ na sytuację i politykę Banku,
– brać udział w Zebraniach Przedstawicieli Członków Banku,
– wybierać i być wybieranym do organów Banku,
– uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały; należna dywidenda może być przeznaczona na powiększenie kwoty posiadanych udziałów lub wypłacona,
– korzystać ze świadczeń spółdzielni w zakresie określonym w Statucie Banku,
– przeglądać rejestr członków, żądać aktualnego odpisu Statutu Banku,
– oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwiania.


Wszystkie udziały znajdują się w rękach polskiego kapitału.

Dodatkowa informacja dla członków BS Chrzanów