Udziały członkowskie

Udziały członkowskie

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie założony w 1882 roku jako Towarzystwo Zaliczkowe w Chrzanowie działa na rynku usług bankowych od ponad 140 lat. Bank jest Spółdzielnią, w której członkostwo ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny. Wszyscy członkowie są współwłaścicielami Banku posiadającymi równe prawa. Każdy członek posiada jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Na koniec 2023 roku Bank Spółdzielczy w Chrzanowie liczył 2.903 członków.

Kto może zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Chrzanowie?

 • osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • osoba prawna.

Tylko członkowie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie mają prawo:

 • brać udział w Zebraniach Członków Banku – gdzie mogą wywierać faktyczny wpływ na sytuację i politykę Banku
 • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli Członków Banku
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały
 • korzystać ze świadczeń spółdzielni w zakresie określonym w Statucie Banku
 • przeglądać rejestr członków, żądać aktualnego odpisu Statutu Banku
 • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwiania.

Obowiązki członków Banku Spółdzielczego w Chrzanowie

Członkowie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie są zobowiązani:

 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego
 • troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów
 • niezwłocznie zawiadamiać Bank Spółdzielczy o zmianie danych zawartych w deklaracji
 • poinformować Bank Spółdzielczy o posiadanym adresie poczty elektronicznej lub adresie do doręczeń elektronicznych wpisanym do bazy adresów elektronicznych, chyba, że informację tę zawarto w deklaracji.

Co należy zrobić aby zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Chrzanowie?

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego w Chrzanowie jest :

 • złożenie wypełnionej deklaracji członkowskiej zawierającej takie dane jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, w w przypadku osób prawnej jej pełną nazwę oraz siedzibę
 • wskazanie ilości zadeklarowanych i wnoszonych udziałów
 • wniesienie opłaty wpisowej oraz zadeklarowanych udziałów.

Osoba fizyczna jest zobowiązana wpłacić wpisowe w kwocie 5,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ – udział obowiązkowy.
Podmiot mający status osoby prawnej jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej dziesięć /10/ udziałów obowiązkowych.
Wysokość jednego udziału wynosi 50,00 zł.

Wszystkie udziały znajdują się w rękach polskiego kapitału.

 

Dodatkowa informacja dla członków BS Chrzanów