Gwarancje BGK

Bank w ramach współpracy z BGK Bank udziela kredytów z wykorzystaniem gwarancji de minimis (PLD-KFG).

Gwarancje BGK

Bank w ramach współpracy z BGK Bank udziela kredytów z wykorzystaniem gwarancji de minimis (PLD-KFG).

Czym jest Gwarancja de minimis?

Gwarancje de minimis to jedna z form pomocy udzielana w ramach pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorcy, który:
– jest rezydentem,
– należy do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej)*
– posiada zdolność kredytową ocenianą wg procedur Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
– na dzień złożenia Wniosku o gwarancję i udzielania kredytu:

 • nie posiada wpisu w Bankowym Rejestrze lub bazie BIK, który wykluczałby go z możliwości udzielenia kredytu przez BS Chrzanów,
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
 • wobec niego nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadał wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii „zagrożonej”, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
 • nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
 • nie posiada łącznego zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) powyżej 5 mln zł przy zachowaniu przez Kredytobiorcę pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE .*

*(patrz : Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis)

Podstawowe warunki gwarancji

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące,
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 % kwoty kredytu,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 % kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 120 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące,
 • może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
 • zabezpiecza do 60 % kwoty kredytu,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 % kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Możliwe jest objęcie gwarancją de minimis kredytu w przypadku:

 • całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu/kredytów zaciągniętych w Banku Kredytującym lub w innych bankach, o ile warunki jego udzielenia będą korzystniejsze niż dotychczasowe warunki spłacanego/spłacanych kredytu/kredytów.
 • kredyt obrotowy, który ma być objęty gwarancją, może być przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu/innych kredytów obrotowych lub inwestycyjnych albo gwarancją może być objęty kredyt inwestycyjny przeznaczony na spłatę zadłużenia wyłącznie z tytułu innego kredytu/innych kredytów inwestycyjnych.

Więcej informacji na temat warunków udzielania gwarancji de minimis dostępnych jest tutaj.