Gwarancje BGK

Bank w ramach współpracy z BGK Bank udziela kredytów z wykorzystaniem gwarancji de minimis (PLD-KFG).

Gwarancje BGK

Bank w ramach współpracy z BGK Bank udziela kredytów z wykorzystaniem gwarancji de minimis (PLD-KFG).

Czym jest Gwarancja de minimis?

Gwarancje de minimis to jedna z form pomocy udzielana w ramach pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla przedsiębiorcy, który:
– jest rezydentem,
– należy do sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej)*
– posiada zdolność kredytową ocenianą wg procedur Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
– na dzień złożenia Wniosku o gwarancję i udzielania kredytu:

 • nie posiada wpisu w Bankowym Rejestrze lub bazie BIK, który wykluczałby go z możliwości udzielenia kredytu przez BS Chrzanów,
 • nie posiada zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
 • wobec niego nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadał wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii „zagrożonej”, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
 • nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
 • nie posiada łącznego zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) powyżej 3,5 mln zł (dla gwarancji udzielonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. zaangażowanie może być wyższe niż 3,5 mln zł, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty gwarancji oraz dopuszczalnych pułapów pomocy de minimis), przy zachowaniu pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE (patrz : Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis).

Komunikat

Wprowadzono zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
Zakres zmian obejmuje:

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r. Zmiany obowiązują do 30 czerwca 2023 r.

* rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.);