Kredyt Ekologiczny z dotacją

Kredyt ekologiczny dla MŚP z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia

Kredyt Ekologiczny z dotacją

Kredyt ekologiczny dla MŚP z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia

O Kredyt ekologiczny mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy:

 • posiadają status mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa, małej spółki o średniej kapitalizacji (small mid – cap), spółki o średniej kapitalizacji (mid cap)
 • posiadają zdolność kredytową oraz
 • realizują inwestycje ekologiczną polegającą na modernizacji infrastruktury, w tym inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, które mają na celu zwiększenie efektywność energetycznej. Inwestycja musi cechować się minimalnym 30% progiem oszczędności energii pierwotnej. Spełnienie tego warunku jest badane przez BGK w procesie oceny projektów, między innymi na podstawie przedłożonego przez przedsiębiorcę audytu efektywności energetycznej
 • otrzymają od BGK promesę uzyskania premii ekologicznej i podpiszą z BGK umowę o dofinansowanie (jako warunek uruchomienia kredytu ekologicznego)
 • posiadają rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.

Inwestycja ekologiczna to inwestycja związana z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Może polegać na:

 • modernizacji dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie np.: modernizacji linii technologicznych, budynków, budowli (zgodnie z zakresem wskazanym w audycie efektywności energetycznej)
 • wprowadzenie na rynek wytworzonych w wyniku inwestycji nowej infrastruktury np. linii technologicznej, budynków, budowli, nowych lub ulepszonych produktów lub usług, których wykorzystywanie lub świadczenie wiąże się z obniżeniem wykorzystania energii.

Dofinansowaniu podlegają koszty:

 • nabycia lub wytworzenia środków trwałych (w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia)
 • nabycia robót i materiałów budowalnych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 • na usługi doradcze
 • nabycia instalacji i uruchomienia OZE – jako koszty uzupełniające, nie związane z progiem energii pierwotnej

Harmonogram programu na rok 2024

 • 28 marca 2024 r. – ogłoszenie konkursu
 • 25 kwietnia 2024 r. – rozpoczęcie składania wniosków
 • 25 lipca 2024 r. – zakończenie składania wniosków

Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych.
Więcej informacji na temat dotacji znajduje się na stronie BGK