Kredyt Technologiczny

Nasz Bank jest na liści banków kredytujących innowacyjne technologie.
Kredyt technologiczny to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów lub świadczenie usług – nowych lub znacząco ulepszonych. Kredyt technologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027.

Kredyt Technologiczny

Nasz Bank jest na liści banków kredytujących innowacyjne technologie.
Kredyt technologiczny to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów lub świadczenie usług – nowych lub znacząco ulepszonych. Kredyt technologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027.

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Istotą projektu powinna być realizacja inwestycji technologicznej, polegającej na zakupie nowej technologii lub wdrożeniu nowej własnej technologii, niestosowanej dotychczas oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Nowa technologia może przyjąć formę:

 • prawa własności przemysłowej
 • wyników prac rozwojowych
 • wyników badań aplikacyjnych
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Bank udziela kredytu technologicznego przedsiębiorcy, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę (w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania) na terenie działania Banku
 • nie prowadzi działalności wykluczonej
 • posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej przez Bank
 • otrzyma od BGK promesę uzyskania premii technologicznej i podpisze z BGK umowę o dofinansowanie w formie premii technologicznej – jest to warunek uruchomienia kredytu technologicznego
 • posiada rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty (nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu).

Dofinansowaniu podlegają koszty poniesione na :

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych
 • nabycia robót i materiałów budowlanych
 • nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej

Szczegóły programu dostępne są tutaj.