Kredyt Technologiczny

Kredyt technologiczny juz w ofercie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.
Kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny udzielany na realizację inwestycji technologicznych wspieranych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Fundusze europejskie

Kredyt Technologiczny

Kredyt technologiczny juz w ofercie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.
Kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny udzielany na realizację inwestycji technologicznych wspieranych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, III oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Fundusze europejskie

Kredyt technologiczny udzielany przez Bank Spółdzielczy w Chrzanowie małym i średnim firmom jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:

  • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług,

albo

  • wdrożeniu własnej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Nowa technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w Rzeczpospolitej Polskiej, towarów, procesów i usług.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą z kategorii Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wdrażasz innowacyjną technologię i na jej podstawie możliwe będzie uruchomienie produkcji nowych produktów lub usług możesz ubiegać się o wsparcie BGK w postaci premii technologicznej w ramach programu poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR.

Szczegóły programu dostępne są tutaj.

Wydatki, które można sfinansować kredytem technologicznym:

  • zakup nowych lub używanych środków trwałych z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej,
  • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli,

przy czym łączna wartość wydatków kwalifikowanych związanych z zakupem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz dzierżawą lub najmem gruntów, budynków i budowli nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych.

Kwota kredytu:

Uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz wielkości projektu inwestycyjnego i nie może przekraczać 75% wartości wydatków kwalifikowanych wynikających z wniosku o dofinansowanie.

Udział środków własnych: Wymagany ustawowo udział własny przedsiębiorcy kształtuje się na poziomie co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

Okres kredytowania: Kredyt technologiczny może być udzielony na okres do 15 lat.

Waluta kredytu: PLN

Premia technologiczna:

Część zadłużenia może zostać spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie premii technologicznej. Kwota dotacji przyznana przedsiębiorcy na spłatę części kapitału kredytu technologicznego pochodzi ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Jest ona wyliczana w oparciu o wysokość kosztów kwalifikowanych.

Ponadto kwota dotacji:

  • nie może przekroczyć 6 mln PLN,
  • nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej w „Mapie pomocy regionalnej”,
  • obejmuje wydatki poniesione po dacie złożenia w BGK wniosku o dofinansowanie.