Kredyt Płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych, prawidłowych zobowiązań.

Kredyt Płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych, prawidłowych zobowiązań.

O kredycie płatniczym

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych, prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z:

  • doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,
  • pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.

Informacje dodatkowe

O kredyt płatniczy mogą się ubiegać Kredytobiorcy posiadający rachunek bieżący w Banku o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej kondycji finansowej, terminowo regulujący swoje zobowiązania wobec Banku. Kredyt ten udzielany jest na okres do 30 dni. Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami spłacany jest w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.