Aktualności

Zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” od 2 listopada 2022 r.

27.10.2022

Uprzejmie informujemy,

że od 2 listopada 2022 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.
Zmiana podyktowana jest decyzją o wydłużeniu terminu ważności kart płatniczych. Dotychczas wydawane karty mają okres ważności 36 m-cy.
Karty wydawane i wznawiane od 2 listopada 2022r. będą miały okres ważności 5 lat.

§ 63 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie „Okres ważności karty podany jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu wskazanego miesiąca.”