Aktualności

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli 2024

20.05.2024

ZAWIADOMIENIE

Zarząd BS Chrzanów, zgodnie z par. 23 pkt 2 Statutu BS zawiadamia, że 11.06.2024 r. (wtorek) o godz. 10.00
w lokalu Restauracji „Pod Jesionem” w Chrzanowie ul. Sienkiewicza 21 – odbędzie się  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie Uchwał.
 4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Statutowej, Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2023 oraz z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli odbytym w 2023 roku – podjęcie Uchwały.
 7. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2023 – podjęcie Uchwały.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie w roku 2023 – podjęcie Uchwały.
 9. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie oraz skuteczności jej działania za 2023 rok – podjęcie Uchwały.
 10. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały
 11. Udzielenie członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie absolutorium z tytułu działalności w roku 2023 – podjęcie Uchwał.
 12. Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
 13. Propozycja podziału zysku za rok 2023 – podjęcie Uchwały.
 14. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
 15. Omówienie kierunków działalności finansowo – gospodarczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie na rok 2024 – podjęcie Uchwały.
 16. Zapoznanie się z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie.
 17. Zapoznanie się z oceną realizacji Polityki wynagrodzeń.
 18. Zapoznanie się z protokołem z lustracji ustawowej przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie przez lustratora Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Krakowie – podjęcie Uchwały.
 19. Wybór Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – podjęcie Uchwały.
 20. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie w roku 2023 – podjęcie Uchwał.
 21. Dyskusja.
 22. Sformułowanie wniosków – podjęcie Uchwały.
 23. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności mniej niż 50% uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 11 czerwca 2024 r. na godz. 10.30. Zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie zwołane w drugim terminie Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podjęcia Uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

W lokalu Banku w Chrzanowie przy Al. Henryka 22 są wyłożone następujące dokumenty do wglądu:

 • Roczne sprawozdanie z działalności BS Chrzanów wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinia biegłego rewidenta,
 • Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • Projekty Uchwał, jakie mają być podjęte na obecnym Zebraniu Przedstawicieli,
 • Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Pobierz Porządek Obrad