Zasady dobrej praktyki bankowej

Zasady dobrej praktyki bankowej

Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, stanowią zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków i odnoszą się odpowiednio do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe.

Zasady