Opis systemu kontroli wewnętrznej

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.

1. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie jest uczestnikiem systemu ochrony zarządzanego przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

2. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie jest zapewnienie:

 • skuteczności i efektywności działania banku,
 • wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w banku,
 • zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

3. Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie projektuje, wprowadza i zapewnia działanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku.

4. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Chrzanowie sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, wykorzystując zasady i kryteria opisane w punkcie 8.

5. Komitet Audytu ma za zadanie monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz jego opiniowanie na potrzeby dokonywania przez Radę Nadzorczą oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

6. System kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie jest zorganizowany na trzech, niezależnych poziomach:

 • poziomie operacyjnym (pierwsza linia obrony; Poziom I) – monitorowanie sprawowane przez pracowników oraz przez nadzorujące ich stanowiska kierownicze,
 • poziomie kontrolnym (druga linia obrony; Poziom II) – monitorowanie sprawowane przez Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, Inspektora Ochrony Danych oraz Koordynatora Programu
  przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (monitorowanie systemowe),
 • poziomie audytu wewnętrznego (trzecia linia obrony; Poziom III) – badanie i ocena audytowa (audyt sprawowany przez Departament Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS).

7. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie zostały wyodrębnione:

 • funkcja kontroli – zaprojektowana i wprowadzona przez Zarząd oraz nadzorowana i oceniana przez Radę Nadzorczą; mająca za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych,
 • niezależne Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej – stanowisko niezależne od zarządzania ryzkiem na Poziomie I, podlegające bezpośrednio Prezes Zarządu, mające za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
 • niezależna komórka audytu wewnętrznego – audyt sprawowany przez Departament Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, mający za zadanie badanie i ocenę w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku.

8. W ramach dokonywanej oceny systemu kontroli wewnętrznej Rada Nadzorcza uwzględnia:

 • opinię Komitetu Audytu,
 • informację zarządu banku na temat realizacji obowiązków określonych w Rekomendacji H,
 • okresowe raporty komórki do spraw zgodności,
 • istotne, z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, informacje uzyskane od Systemu Ochrony,
 • ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta,
 • ustalenia wynikające z czynności nadzorczych wykonywanych przez uprawnione do tego instytucje (np. BION KNF, inspekcja KNF, UOKIK),
 • istotne z punktu widzenia adekwatności i skuteczności sytemu kontroli wewnętrznej, oceny i opinie dokonywane przez podmioty zewnętrzne, jeżeli były wydawane.

9. Do kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej dodatkowo należą:

 • ocena realizacji zatwierdzonych celów strategicznych,
 • osiągniecie założeń finansowych na dany rok, w tym osiągnięcie minimów wskaźnikowych określonych w Umowie Systemu Ochrony,
 • ocena zmaterializowania ryzyka reputacji banku,
 • wyniki audytów SSOZ i pozostałych audytów zewnętrznych,
 • wyniki niezależnego monitorowania kluczowych mechanizmów kontrolnych procesów istotnych, w tym ilość błędów znaczących i krytycznych identyfikowanych w ramach niezależnego monitorowania,
 • trend w ilościach skarg Klientów do KNF z uwzględnieniem trendu skarg zasadnych,
 • ilość i kwota strat operacyjnych (trend),
 • przekraczanie limitów ustanowionych przez bank.

Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie – wersja PDF.