Split Payment

SPLIT PAYMENT – Mechanizm Podzielonej Płatności.
Od 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o podatku od towarów i usług, zakładająca wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment) w rozliczeniach za faktury opłacane przez przedsiębiorców.

Split Payment

SPLIT PAYMENT – Mechanizm Podzielonej Płatności.
Od 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o podatku od towarów i usług, zakładająca wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment) w rozliczeniach za faktury opłacane przez przedsiębiorców.

Wymogi ustawy

Ustawa nakłada na wszystkie banki (w tym banki spółdzielcze) obowiązek założenia każdemu przedsiębiorcy rachunku VAT. Środki zgromadzone na tym rachunku będą należały do przedsiębiorcy, ale możliwość ich wykorzystania została ograniczona do wykonywania wyłącznie przelewów na inny rachunek VAT oraz opłacania swoich zobowiązań podatkowych. Banki nie będą mogły pobierać opłat ani prowizji za otwarcie oraz prowadzenie rachunku VAT, ale środki na nim zgromadzone będą mogły być oprocentowane.

Rozwiązanie zakłada istotną zmianę technologii w systemie rozliczeń międzybankowych. Umożliwi ona podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT. Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, VAT zaś będzie wpływał na specjalnie przeznaczone konto. Podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującymi się tam środkami.

Kluczowe dla realizacji tego projektu są zmiany informatyczne systemów księgowych, bankowości internetowej, generowania wyciągów. W związku z powyższym informujemy, że Bank Spółdzielczy w Chrzanowie jest przygotowany na udostępnienie Państw możliwości dokonywania przelewów przy użyciu modelu mechanizmu Podzielonej Płatności od dnia 01 lipca 2018r.

Informacje dodatkowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Chrzanowie dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.

Udostępnione Państwu rachunki w bankowości internetowej będą dostępne do Państwa dyspozycji od dnia 01 lipca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że dodatkowo numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.