Dane osobowe

Dane osobowe

Zgodnie z art.13 ust.1 i us.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Banku jest Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, z siedzibą w Chrzanowie, adres 32-500 Chrzanów, ul. Aleja Henryka 22, adres e-mail: Sekretariat-bs.chrzanow@bankbps.pl.

2. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@bschrzanow.pl lub pisemnie na adres Banku wskazany w pkt. 1, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. W przypadku uznania przez osobę fizyczną, że przetwarzanie przez Bank jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie