BFG

BFG

Środki zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do kwoty stanowiącej w złotych równowartość 100 000 euro łącznie dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych Klienta prowadzonych przez Bank a także innych środków zgromadzonych w Banku które spełniają warunek objęcia gwarancją BFG. Szczegółowe zasady gwarancji BFG, w tym: lista podmiotów, których środki zostały wyłączone spod ochrony (Skarb Państwa, NBP, BFG, niektóre podmioty sektora publicznego i finansowego), lista środków, które nie podlegają ochronie BFG (środki wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni, pieniądz elektroniczny, środki otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny oraz niektóre depozyty do równowartości 2,5 euro), wykaz innych środków gwarantowanych przez BFG, oraz wykaz sytuacji w których ochronie BFG mogą podlegać środki powyżej wskazanej łącznej kwoty gwarancji są dostępne w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej www.bschrzanow.pl w postaci „Informacji dla Posiadaczy rachunków” oraz „Arkusza Informacyjnego dla Deponentów”.

Podstawa prawna Dz. U. z 2016 r. poz. 996 z późn. zm.

Informacja dla Posiadaczy rachunków
Arkusz Informacyjny dla Deponentów